Årsmöte 2014

Ronneby LajvSällskap bjuder in gamla och nya medlemmar till årsmöte.
Tid: Lördagen den 15e februari 2014 kl 10.00
Plats: Törneryds Hembygdsgård, Åryd.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare samt rösträknare

6. Godkännande av dagordningen

7. Upprättande av röstlängd

8. Styrelsens berättelse om det föregångna året (bilaga 1) och årsredovisning (bilaga 3) samt ekonomisk berättelse (bilaga 2)

9. Budget för 2014

10. Revisorns berättelse

11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2013

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av firmatecknare

16. Fastställande av styrelsens förslag av verksamhetsplan (bilaga 4)

17. Fastställande av medlemsavgift för 2014

18. Övriga frågor

* Genomgång av arrendekontrakt – en uppdatering bör ske 2014

FYRIEN- En sista chans 30/8-2/9 2012

Fyrien är tillbaka i höst! Mathias och jag hoppas på att återse många av våra tidigare deltagare men hoppas även på att några nya ansikten dyker upp!

Där livet en gång utplånats och bränts till stoft började återigen små plantor att gro. Den en gång så gröna plats hade förvandlats till en rykande massa av bränt kött och trä, men efter år av träda hade marken återhämtat sig. Därefter dröjde det inte länge förrän människor återvände till den plats som en gång kallats för Grönabukten men som nu var mer känd under namnet Dödsbukten. Till en början hade det mest varit lumphittare som dragits till platsen men allt eftersom strömmade det även till folk som ville bruka marken och de sedvanliga som ville få en ny start. Efter ett tag började ett rykte sprida sig om att det på denna plats fanns något gömt. Något som legat begravt sedan I.D och den som fann detta dolda ting skulle aldrig mer behöva oro sig för sin överlevnad.
Aryen letade sig fram mot ljuset och kände hur spänningen i hennes muskler släppte. Ljudet från hans mässande röst och doften av bränt kött öppnade upp hennes själ för de som överlevt och hon kände hur deras tankar och väsen fylld hennes inre. Hon satte sig i närheten av en annan anhängare utan att egentligen se vem det var för hennes fokus var på Förfädernas väktare och deras ritual. En skål med blad räcktes fram till henne och Aryen stoppade andaktsfullt ett blad i munnen. Långsamt luckrades dagens smärta upp och kvar fanns bara ett lugn och en bestämdhet. Det som var dolt skulle finnas och hon skulle inte ge upp förrän hon hittat det.

Besök Fyrienkampanjen på facebook! Där finns mer info! http://www.facebook.com/#!/groups/124433570902889/

Årsmöte 2012

Årsmötet hålls den 4 Feb kl 12:00 vid Ekeröd 125. Kontakperson Josefin Urkom: 073-3140132.

Valberedare är Björn Björne.

 

Dagordning för Ronneby Lajvsällskap Årsmöte 2012

1)    mötets öppnande
2)    mötets behörighet
3)    val av mötets ordförande
4)    val av mötets sekreterare
5)    val av två justerare tillika rösträknare
6)    fastställande av dagordning
7)    upprättande av röstlängd
8)    styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9)    ekonomisk berättelse för förra året
10)    revisorernas berättelse för förra året
11)    ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12)    årets verksamhetsplan
13)    årets budget och fastställande av medlemsavgift
14)    val av årets styrelse
15)    val av årets revisor
16)    val av firmateckanare
17)    övriga frågor
18)    mötets avslutande